Letní Pokojíčkománie bez DPH odstartovala! 🔥 Zařiďte dětem pokojíček snů za ceny bez DPH! Vybírejte z produktů označených štítkem a v košíku zadejte kód: letobezdph. Navíc máme dopravu zdarma nad 3 000 Kč. A nepřehlédněte ani naše Cenové šampiony se slevou až 60 %.
Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti Elisdesign s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.elisdesign.cz

 

(dále jen „Obchodní podmínky“) 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Internetový obchod společnosti Elisdesign s.r.o. je provozován společností Elisdesign s.r.o., IČ: 075 88 976, se sídlem Kuřim, Na vyhlídce 1992/1, 664 34, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108891 (dále jen „prodávající“).

1.2. Kontaktní údaje obchodní společnosti Elisdesign s.r.o.:

 • adresa sídla společnosti Elisdesign s.r.o.: Na vyhlídce 1992/1, 664 34 Kuřim
 • adresa kamenné prodejny společnosti: Elisdesign s.r.o., Tyršova 52, 664 34 Kuřim
 • adresa pro doručování: Elisdesign s.r.o., Tyršova 52, 664 34 Kuřim
 • email: info@elisdesign.cz, reklamace@elisdesign.cz
 • telefon: +420 704 233 238

1.3. Definice a výklad některých pojmů

 • internetový obchod – on-line obchod na doméně https://www.elisdesign.cz, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
 • webové stránky – internetové stránky prodávajícího provozující on-line obchod na adrese wwww.elisdesign.cz
 • obchodní podmínky – obchodní podmínky internetového obchodu Elisdesign, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy
 • prodávající – provozovatel internetového obchodu, společnost Elisdesign s.r.o.
 • kupující – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela kupní smlouvu
 • kupující/spotřebitel – fyzická osoba, která nejedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 občanského zákoníku)
 • kupující/podnikatel – osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku a při této činnosti uzavírá smlouvy s prodávajícím (§ 420-421 občanského zákoníku)
 • elektronická adresa kupujícího – adresa elektronické pošty kupujícího, prostřednictvím které se přihlašuje do svého uživatelského účtu a odesílá objednávky
 • kupní smlouva – smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím a kupujícím
 • zboží – movité věci prodávané prostřednictvím internetového obchodu www.elisdesign.cz
 • občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • uživatelský účet – administrativní uživatelské rozhraní vytvořené se souhlasem kupujícího
 • registrace – vyplnění registračního formuláře v rámci objednávky, kupujícímu se poté automaticky vytvoří uživatelský účet, udělí-li kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů za tímto účelem
 • objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři a jeho odesláním prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu

1.4. Obchodní podmínky

1.4.1. Obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.4.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4.4. Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených kupních smluv se však řídí zněním obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření kupní smlouvy, případné pozdější změny obchodních podmínek nemají na již uzavřené kupní smlouvy vliv.

1.4.5. Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách internetového obchodu https://www.elisdesign.cz/obchodni-podminky. Možnost stáhnutí VOP zde.

1.4.6. Obchodní podmínky si může kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

1.5. Aplikace obchodních podmínek

1.5.1. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem. Je-li kupující spotřebitelem dle ust. § 419 občanského zákoníku, řídí se kupní smlouva vedle příslušných ustanovení občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

1.5.2. Je-li kupující podnikatelem dle ust. § 420–421 občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) ani ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) se na vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neužijí a vybraná práva a povinnosti v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou být v obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.

1.5.3. Není-li dále v těchto obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků obchodních podmínek použije pouze pro kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro kupujícího – podnikatele, užijí se tyto obchodní podmínky na všechny kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

2. Uživatelský účet 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží.

2.2. Internetové stránky obchodu umožňují provádět objednávání zboží též bez registrace.

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, než tři roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy 

3.1. Nabídka zboží

3.1.1. Zboží nabízené prostřednictvím webových stránek internetového obchodu není závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření kupní smlouvy. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webových stránkách internetového obchodu je informativního charakteru.

3.1.2. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost zboží, které je zveřejněno na stránkách internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 6.1 obchodních podmínek.

3.1.3. Po kliknutí na zboží umístěné v internetovém obchodě se zobrazí informace o zboží, a to jeho popis, přesná cena zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, a zpravidla též fotografie zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti k okamžiku odeslání objednávky daného zboží, a to i v případě, že se po odeslání objednávky výše kupní ceny daného zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.1.4. Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.2. Objednávka, potvrzení a vznik smlouvy

3.2.1. Pro objednání zboží jej kupující vloží do virtuálního nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář na webových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (zboží, které kupující vložil do virtuálního nákupního košíku kliknutím na tlačítko „DO KOŠÍKU“ anebo kliknutím na ikonu košíku), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.2.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a odeslání objednávky je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.2.3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí učiněnou objednávku, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.2.4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je na elektronickou adresu kupujícího doručeno potvrzení objednávky (potvrzení o uzavřené kupní smlouvě) ze strany prodávajícího.

3.2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (neobvyklé množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.2.6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že z technických, logistických či jiných objektivních důvodů, jako třeba není možné zboží dodat v požadované lhůtě, zboží se už nedodává nebo nevyrábí, nebo se významným způsobem změnila cena ze strany dodavatele (výrobce) zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího, aby se dohodli na dalším postupu. Pokud kupující zaplatil zálohu, bude mu v co nejkratší možné lhůtě (nejpozději do 7 dnů) po zrušení objednávky převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

3.2.7. Prodávající tímto ve smyslu § 1740 občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou, jak při uzavírání běžné kupní smlouvy, tak při sjednávání individuálních podmínek kupní smlouvy ve smyslu čl. 3.1.3 (předposlední věta). Toto ujednání je oboustranné, kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.

3.2.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (tj. zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (může být pouze pro skladové zboží do určité hodnoty);
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2501525322/2010, vedený u společnosti FIO banka (dále jen „účet prodávajícího“) nebo na euro účet IBAN: CZ8320100000002101525323 SWIFT: FIOBCZPPXXX;
 • dárkovým poukazem společnosti Elisdesign s.r.o., přičemž dárkový poukaz je nutné vyčerpat v plné výši. Nevyčerpaná částka u dárkových poukazů se nevyplácí;
 • platební kartou přes bránu GoPay;
 • okamžitou platbou přes elektronickou peněženku Google Pay;
 • bezpečnou platbou přes Apple Pay.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Platba dobírkou může být pouze u zboží, které má prodávající skladem, ledaže se kupující s prodávajícím výslovně dohodnou jinak. Dobírkou nelze zasílat zboží na území jiného státu než České a Slovenské republiky. Prodávající si vyhrazuje právo vyřadit některé zboží z možnosti platit dobírkou. V případě, že kupní cena, včetně nákladů na dodání zboží, hrazená bezhotovostní platbou, nebude kupujícím uhrazena nejpozději do 3 dnů ode dne učinění objednávky, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení celé kupní ceny v případě, kdy se jedná o rozměrnější zboží, zboží v hodnotě nad 5000 Kč, zboží s individuální úpravou nebo neskladové zboží.

4.6. Do úplného zaplacení ceny za objednané zboží, případně poštovného a balného, zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající k proběhlým platbám na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Poté, co je uzavřena kupní smlouva, může prodávající na žádost kupujícího vystavit zálohovou fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po odeslání zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem (čl. 5.1. se nepoužije na kupujícího – podnikatele)

5.1.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

 • zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,
 • zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

5.1.2. Za zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu se považuje mj. takové zboží, které prodávající u výrobce objednává a/nebo výrobce zhotovuje v některé z několika nabízených variant provedení (např. barevné provedení či povrchová úprava, moření, potahová látka apod.) až na základě přijetí objednávky kupujícího. Na detailu zboží v internetovém obchodě www.elisdesign.cz je toto zboží zpravidla (ne nutně) označeno jako zboží "Zakázková výroba” nebo “Na objednání”. Označení zboží "na objednávku" nalezne kupující taktéž v rekapitulaci objednávky, která mu byla zaslána e-mailem po přijetí objednávky do systému prodávajícího.

5.1.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1.1 a 5.1.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající umožňuje kupujícímu – spotřebiteli odstoupit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

 • poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.1.3 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář na webových stránkách www.elisdesign.cz. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@elisdesign.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od kupní smlouvy na emailovou adresu kupujícího.

5.1.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží (nepoškozené, nepoužité a v původním obalu) kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Cena nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou, se v závislosti od velkosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti, odkud se realizuje vrácení zboží a cen přepravce pohybuje v rozmezí od 80 Kč do 15.000 Kč. Pokud kupující využije možnost svozu vráceného zboží, bude kupujícímu za každý balík do hmotnosti 30 kg účtován poplatek 149 Kč při vyzvednutí v České republice nebo 6,99 EURO při vyzvednutí na Slovensku.

5.1.5. Ve lhůtě pěti (5) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.1.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.1.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

5.1.7. Kupující bere na vědomí, že odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, tj. dojde ke snížení hodnoty zboží ve smyslu předchozí věty, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.1.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.1.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.2. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – podnikatelem

5.2.1. Za podnikatele se pro účely těchto obchodních podmínek považují osoby uvedené v ustanovení § 420 a 421 občanského zákoníku.

5.2.2. Potvrzením objednávky prodávajícím na základě návrhu kupujícího, popřípadě úhradou zálohy kupujícím (podle toho, co nastalo dříve) se objednávka stává pro kupujícího závaznou a objednávku nelze poté měnit ani od ní odstoupit.

5.2.3. V případě, že dojde k významnému posunu termínu dodání v případech zpoždění na straně výrobce či dodavatele (prodlení nejméně o 30 dní oproti avizovanému termínu), může kupující prodávajícímu sdělit zájem o odstoupení od smlouvy. Prodávající umožní odstoupení od smlouvy pouze v případech, kdy storno objednávky akceptuje i výrobce (dodavatel). Kupující bere na vědomí, že tomuto požadavku na odstoupení nemusí být vyhověno, zejména jedná-li se o objednávku většího množství zboží nebo zboží individuálně zhotovované pro kupujícího.

5.2.4. Zájem o odstoupení ze strany kupujícího, jakož následně i případná akceptace ze strany prodávajícího musí být provedena písemně, v odstoupení bude jednoznačně uvedená identifikace objednávky (číslo objednávky), ke které se zájem o odstoupení váže.

5.2.5. V případě platného odstoupení, kdy prodávající umožní odstoupení od kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu, a to bezhotovostně na účet kupujícího, ze kterého byla kupní cena uhrazena. 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Termín dodání zboží

6.1.1. U zboží, které je na webových stránkách označeno příznakem „skladem“ bude dodáno nejpozději v zákonné lhůtě 30 dní, zpravidla jej však prodávající předá k přepravě do tří pracovních dnů, v období vánočních a velikonočních svátků do 10 pracovních dnů, ode dne uzavření kupní smlouvy. Nemá-li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Prodávající informuje kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou, že zboží předal k přepravě.

6.1.2 Předpokládaný termín naskladnění zboží, které nemá prodávající na skladě, je uveden na webových stránkách v detailu produktu. S termínem dodání delší než 30 dnů vždy kupující výslovně uděluje svůj souhlas odesláním objednávky na webových stránkách prodávajícího.

6.1.3. Platí-li kupující kupní cenu převodem na účet a neuvede-li variabilní symbol, který mu prodávající sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

6.1.4. Termíny dodání jsou též přiměřeně prodlouženy o počet dní, po které prodávající čeká na úhradu záloh či plateb kupujícího.

6.2. Způsob dodání zboží, náklady na uskladnění

6.2.1. Způsob a místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce. Prodávající splní povinnost dodat zboží jeho odesláním na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

6.2.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.2.4. Pokud ve sjednaný termín dodání není možno z důvodů na straně kupujícího zboží dodat (doručit), je prodávající oprávněn uskladnit zboží na svůj sklad nebo na sklad třetí osoby. Přesáhne-li doba uskladnění zboží dobu 30 dnů, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náklady spojené s uskladněním příslušného zboží, a to ve výši 50,-Kč bez DPH za každý m2 zabrané plochy denně. Nepřevezme-li kupující zboží do 90 dnů od doručení první informace o termínu dodání (doručení) zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením není dotčeno právo prodávajícího na úhradu skladného případně jiných nákladů či škod vzniklých v souvislosti s nepřevzetím dodaného zboží.

6.2.5. Nedohodnou-li se prodávající s kupujícím výslovně jinak (tj. nemá-li kupující připlaceny služby jako výnos nebo montáž), v kupní ceně a ceně za přepravu nejsou zahrnuty náklady na manipulaci se zbožím za „první dveře“ či jeho montáž, stěhování nábytku ani odvoz a likvidaci odpadu. Kupující má nárok pouze na přistavení zboží „k prvním dveřím“, zejména v případě dodávky nadrozměrného zboží (skříně, postele apod.).

6.3. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

6.3.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho předáním kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

6.3.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy prodávající předá zboží dopravci za účelem přepravy zboží do místa určeného v kupní smlouvě. Není-li zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení občanského zákoníku (§ 2121 a násl.).

6.4. Prohlídka zboží kupujícím, řešení poškozené zásilky

6.4.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží, a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal zboží, pokud je to zjistitelné, nebo známky vniknutí do zásilky a manipulace se zbožím či jeho částmi). V případě poškození zásilky je kupující povinen zkontrolovat stav zboží v zásilce a o případném poškození zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce (tj. uvést popis poškození v přepravním listu nebo jiném protokole či dokumentu dopravce). Kupující je rovněž oprávněn převzetí zjevně poškozené zásilky zcela odmítnout, je však povinen vyhotovit o tom záznam dle předchozí věty.

6.4.2. Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je kupující vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout zboží a případné vady reklamovat u prodávajícího neprodleně po jejich zjištění. Zjevné vady a vady množství je kupující povinen reklamovat nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží, jinak nebude taková reklamace uznána. Kupující je dále povinen pořídit fotodokumentaci zboží a obalu a ponechat si obal i se všemi výplněmi pro pozdější posouzení oprávněnosti reklamace.

7. Práva z vadného plnění  

7.1. Práva kupujícího – spotřebitele z vadného plnění (čl. 7.1. se nepoužije na kupujícího – podnikatele)

7.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2159 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

7.1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

7.1.3. Ustanovení čl. 7.1.2 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.1.4. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost.

7.1.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.1.6. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí.

7.1.7. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.1.8. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

7.1.9. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.1.8 a čl. 7.1.13 obchodních podmínek,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.1.10. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

7.1.11. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého zboží bylo koupeno. Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje kupující u prodávajícího v provozovně na adrese Tyršova 52, 664 34 Kuřim, telefonicky na čísle +420 513 036 103 či elektronickou poštou na adrese reklamace@elisdesign.cz.

7.1.12. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.1.13. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7.1.14. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.1.13 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.1.15. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.1.16. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.1.17. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit „Rádce k reklamaci a vrácení zboží.

7.1.18. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.

7.2. Práva kupujícího – podnikatele z vadného plnění

7.2.1. Práva kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099–2112 občanského zákoníku.

7.2.2. Prodávající poskytuje kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem, popř. distributorem. Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a prodávající nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného prodávajícím a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099–2112 občanského zákoníku.

7.2.3. Je-li na stránkách internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro kupující – spotřebitele, nikoliv pro kupující – podnikatele. Na dotaz kupujícího – podnikatele sdělí délku záruční doby prodávající ještě před uzavřením kupní smlouvy. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky internetového obchodu.

8.2. Kupující není oprávněn při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz. Internetové stránky je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.4. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Praha 1, Štěpánská 44, 110 00, email: adr@coi.cz, web: coi.cz.

8.5. Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.8. Prodávající u výrobků, kde je to s ohledem na povahu prodávaného výrobku nebo poskytované služby a způsob a dobu jeho užívání, uvádí tyto informace v písemném návodu přiloženém k výrobku. U ostatních výrobků, kde prodávající má za to, že návod je nadbytečný a výrobek tedy návod neobsahuje, má kupující právo požádat prodávajícího o návod k výrobku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Způsob zpracování osobních údajů kupujícího je uveden v samostatném dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“ který obsahuje mimo jiné informace v rozsahu požadovaném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (známé jako Nařízení GDPR).

9.2. Ke zpracování osobních údajů kupujícího dochází zpravidla za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, za účelem plnění právní povinnosti prodávajícího a z důvodu oprávněných zájmů prodávajícího, které jsou odůvodněny v dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem odmítnout souhlas s takovýmto zasíláním informací. Způsob zpracování osobních údajů kupujícího pro účely zasílání informací je uveden v samostatném dokumentu „Ochrana osobních údajů“.

10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu i prodávajícímu může být doručováno na adresu bydliště nebo sídla. Rovněž může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího a elektronickou adresu prodávajícího.

12. Recenze

12.1. Přidat recenzi k produktům na webu elisdesign.cz může kdokoliv. Prodávající přidává recenze na stránky www.elisdesign.cz pouze prostřednictvím exportu z Heureky nebo manuálně v sekci „Říkají o nás – naši zákazníci“.

12.2. Nekontrolujeme neověřujeme původ zveřejněných recenzí, a to ani recenzí umístěných na portálech Heureka.cz, Zboží.cz a ve vyhledávači Google. Výjimkou jsou recenze v rubrice „Říkají o nás – naši zákazníci“, které ověřujeme přímou komunikací se zákazníkem.

12.3. Celkové hodnocení v podobě hvězdiček se počítá jako průměr ze všech recenzí k danému produktu.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pro vztahy z kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

13.2. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

13.3. Kupující může archivovat údaje o svých objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou kupující zadal v objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které kupující v objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

13.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Kuřim, 6. 1. 2023

 

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) účinné od 6. 1. 2023 ke stažení zde.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) účinné do 5. 1. 2023 ke stažení zde.

×

Splátková kalkulačka ESSOX